Kara umowna a odstąpienie od umowy

W kilku miejscach na blogu pisałem już o zaletach wprowadzenia do umowy klauzuli kary umownej. Jej rola przede wszystkim bardzo ułatwia dochodzenie naprawienia szkody z tytułu nienależytego wykonania umowy (brak konieczności wykazywania wysokości szkody oraz faktu jej poniesienia). (więcej…)

Skarga pauliańska

Skarga pauliańska – co to jest?

Skarga pauliańska w pewnych wypadkach zapewnia wierzycielowi ochronę przed nieuczciwym postępowaniem dłużnika. (więcej…)

Odstępne

Odstępne to ustalona przez strony umowy kwota pieniężna, której zapłata umożliwia odstąpienie od umowy. Zarówno uprawnienie do odstąpienia od umowy za zapłatą odpowiedniej sumy jak i jej wysokość powinny być wskazane w umowie stron. (więcej…)

Podnajem lokalu użytkowego

Podnajem lokalu użytkowego

Z podnajmem lokalu użytkowego mamy do czynienia, gdy najemca, który korzysta z lokalu na podstawie umowy najmu, udostępnia go osobie trzeciej w zamian za zapłatę czynszu na swoją rzecz. Zwykle odbywa się to na podstawie odrębnej umowy o podnajem zawartej przez najemcę z osobą trzecią. (więcej…)

Sprzedaż lokalu użytkowego w trakcie trwania umowy najmu

Nie trudno wyobrazić sobie sytuację, w której wynajmujący zbywa (sprzedaje) lokal użytkowy podczas, gdy obowiązuje go umowa najmu. Żaden przepis prawa nie zabrania wynajmującemu dokonania rozporządzenia swoją własnością (dokonania sprzedaży czy darowizny lokalu) w czasie kiedy wiąże go umowa najmu. (więcej…)

Miarkowanie kary umownej

Kiedy dłużnik może domagać się miarkowania kary umownej?

Miarkowanie kary umownej to jeden ze sposobów obrony dłużnika w procesie sądowym – z reguły wytoczonym przez wierzyciela – o zapłatę kary umownej. Po zgłoszeniu przez dłużnika wniosku o miarkowanie kary sąd będzie władny do obniżenia kary umownej dochodzonej przez wierzyciela. (więcej…)

Kaucja w umowie najmu lokalu użytkowego

Kaucja jest najbardziej popularnym sposobem zabezpieczenia należności pieniężnych przysługujących wynajmującemu (właścicielowi lub dysponentowi lokalu) wobec najemcy (osoby, która na mocy umowy najmu korzysta z tego lokalu). (więcej…)

Aneks do umowy najmu lokalu użytkowego

Aneks do umowy najmu lokalu użytkowego

Aneks do umowy najmu lokalu użytkowego jest wyjściem z sytuacji, w której w trakcie trwania umowy zmieniają się określone okoliczności, w których umowa funkcjonowała. Aneks może także służyć lepszemu dopasowaniu treści umowy najmu użytkowego do oczekiwań stron. (więcej…)

Jak oznaczyć w pozwie stronę pozwaną?

Oznaczenie strony pozwanej jest istotnym elementem każdego pozwu. W związku z tym, że w obrocie gospodarczym obok osób fizycznych występują różnego rodzaju inne podmioty (spółki, stowarzyszenia, fundacje, spółdzielnie itp.), w przypadku spraw gospodarczych prawidłowe oznaczenie strony pozwanej może nieraz sprawiać trudności. (więcej…)

Rozwiązanie umowy najmu lokalu użytkowego bez wypowiedzenia

Rozwiązanie umowy najmu lokalu użytkowego bez wypowiedzenia polega na tym, że umowa kończy się w chwili, kiedy oświadczenie o rozwiązaniu umowy jednej ze stron dotrze do drugiej strony. Tak szybki sposób rozwiązania umowy został zarezerwowany dla przypadków, w których jedna ze stron rażąco narusza warunki umowy najmu. (więcej…)

Podwyższenie czynszu najmu lokalu usługowego

Wysokość czynszu, obok powierzchni i lokalizacji jest jednym z decydujących czynników mających wpływ na zawarcia umowy najmu konkretnego lokalu. Jest ona również przedmiotowo istotnym elementem umowy najmu, co oznacza, że bez ustalenia wysokości czynszu, nie dochodzi do zawarcia umowy najmu. Często jednak strony poprzestają jedynie na określeniu w treści umowy wysokości aktualnego czynszu i nie wprowadzają żadnych zasad, dotyczących jego modyfikację. (więcej…)

Zwłoka dłużnika

Zwłoka dłużnika oznacza sytuację, w której dłużnik nie spełnia swojego świadczenia we właściwym terminie (tj. nie zachowuje się zgodnie z zawartą umową) i to z powodów, które leżą po jego stronie (za które jest on odpowiedzialny). (więcej…)

Opóźnienie dłużnika

Dłużnik powinien spełnić świadczenie (a zatem zachować się zgodnie z zawartą umową) w terminie wskazanym w samej umowie lub też wynikającym ze właściwości świadczenia. Jeśli na podstawie treści umowy, ani jej właściwości nie da się określić terminu spełnienia świadczenia dłużnik powinien go spełnić niezwłocznie po wezwaniu wierzyciela. (więcej…)

Umowa przedwstępna

Co to jest umowa przedwstępna?

Umowa przedwstępna, to umowa na podstawie której, strony zobowiązują się do zawarcia w przyszłości innej umowy, zwanej umową przyrzeczoną, umową stanowczą lub umową definitywną. (więcej…)

Kiedy mamy do czynienia z zadatkiem?

O zadatku pisałem ostatnio, ale to nie jest temat na jeden wpis, stąd postanowiłem dzisiaj poruszyć kolejne zagadnienie, a mianowicie, kiedy strony umowy skutecznie włączą do nie niej postanowienie o zadatku. (więcej…)

Wezwanie do zapłaty – wzór

Wrocław, dnia …………………………….

 

ABC spółka z ograniczoną odpowiedzialności

ul. Parkowa 1/3b

52 – 231 Wrocław

 

Ostateczne przed sądowe wezwanie do zapłaty

(więcej…)

Zadatek

Co to jest zadatek?

Zadatek – rozumiany jako określone postanowienie umowne – jest bardzo popularną instytucją wykorzystywaną w różnego rodzaju umowach. (więcej…)

Pokwitowanie

Czy dłużnik powinien domagać się od wierzyciela pokwitowania spełnienia świadczenia?

Bardzo dużo czynności związanych z zawarciem umowy oraz jej wykonaniem podejmuje się na wszelki wypadek. (więcej…)

Zwłoka a opóźnienie

Opóźnienie i zwłoka jako zwroty oznaczające niedochowanie przez dłużnika zastrzeżonego terminu, w którym miał wykonać obowiązek wynikający z umowy (więcej…)

Kara umowna

Kara umowna jest bardzo ważną i mającą szerokie zastosowanie instytucją prawa zobowiązań. Jej podstawową funkcją jest zapewnienie naprawienia szkody wynikającej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania. (więcej…)

Ostateczne przedsądowe wezwanie do zapłaty

Bardzo często, a w zasadzie można powiedzieć, że prawie zawsze kiedy składam powództwo o zapłatę z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy dołączam do niego wysłany uprzednio do pozwanego egzemplarz ostatecznego przedsądowego wezwania do zapłaty. Dlaczego warto przed wytoczeniem procesu doręczyć dłużnikowi takie wezwanie ? Powodów jest co najmniej kilka. (więcej…)

Jakie są etapy dochodzenia praw z umów ?

Jest taki czas, w którym wszystkie rozmowy z kontrahentem zostały zerwane, terminy realizacji umowy (kilkakrotnie już przekładane) zostały przekroczone, wezwania do zapłaty wysłane. W końcu tracisz cierpliwość i wysyłasz „ostateczne przedsądowe wezwanie do zapłaty” pod rygorem powzięcia odpowiednich kroków prawnych. Powiedziałeś „A” to mówisz „B” i kierujesz sprawę do sądu. W końcu trzeba walczyć o swoje … (więcej…)

Po co mi umowa? Cześć II

We wpisie Po co mi umowa? Część I stwierdziłem, że często napisanie umowy stanowi przykrą konieczność, a strony znacznie większą wagą przywiązują do zasad współpracy wypracowanych w praktyce a nie spisanych w umowie. Stwierdziłem także, że prawidłowe sporządzenie umowy pozwala zoszczędzić czas i pieniędze. Wyjaśnię Ci dlaczego. (więcej…)

Po co mi umowa? Część I

Otrzymując umowę do zaopiniowania, w szczególności do Klientów będących dużymi korporacjami, posiadającymi wewnętrzne procedury, zgodnie z którymi każda umowa musi być zatwierdzona przez prawnika, wielokrotnie spotykam się z uwagami „tylko nie zmieniajcie za dużo, bo już jest wszystko dogadane” albo „już współpracowaliśmy na takiej umowie„. Mój ulubiony zwrot to „proszę o zaparafowanie umowy„. (więcej…)

Przedmiot umowy

Art. 353 § 1 Kodeksu cywilnego  stanowi, że zobowiązanie polega na tym, iż wierzyciel może żądać od dłużnika świadczenia, a dłużnik powinien świadczenie spełnić.

(więcej…)

Do sporządzenia umowy nie jest potrzebny adwokat ani radca prawny.

Większość prawników nie zgodzi się z powyższym twierdzeniem. Ja też kiedyś się z nim nie zgadzałem. Wychodziłem z założenia, że w społeczeństwie znajdującym się na zaawansowanym stopniu rozwoju każdy ma określoną rolę (specjalizację). Gdy boli mnie ząb to idę do dentysty, a nie próbuje wyrywać go obcęgami. Z kolei kiedy potrzebuję napisać umowę to idę do prawnika (adwokata lub radcy prawnego). (więcej…)

Top