ul. Joachima Lelewela 23/7

Wrocław, 53 - 505

+ 71 740 50 00

Obsługa klienta

Pon - Pt: 8:30 - 16:30

Godziny otwarcia

O autorze bloga

adwokat iwo klisz

Jestem adwokatem i wspólnikiem zarządzającym w Kancelarii Klisz i Wspólnicy z Wrocławia oraz liderem zespołu prawników specjalizujących się w prawie umów.

Kancelaria Klisz i Wspólnicy

Biuro we Wrocławiu
ul. Joachima Lelewela 23/7

Biuro w Katowicach
ul. Sobieskiego 27/30

Biuro w Poznaniu
ul. Bóżnicza 1/14

Biuro w Gdańsku
ul. Kartuska 31c/1

Biuro w Warszawie
ul. Zamieniecka 62/64

Biuro w Krakowie
(w przygotowaniu)

tel. 695 560 425
tel. 71 740 50 00

strona www: Kancelaria Klisz i Wspólnicy

e-mail:i.klisz@kancelaria-klisz.pl

Najnowsze posty

Główne tematy:

"Sprzeciw od nakazu zapłaty"

Sprzeciw od nakazu zapłaty

Czym jest sprzeciw od nakazu zapłaty?

Nie wiesz jak zaskarżyć otrzymany z sądu nakaz zapłaty? Zastanawiasz się, czy sprzeciw należy wnieść na formularzu? A może nie masz wiedzy w jaki sposób prawidłowo skonstruować sprzeciw, do jakiego sądu oraz w jakim terminie należy go wnieść? Artykuł, który obecnie czytasz poświęcony został następującym zagadnieniom:

 • kiedy pozwany wnosi sprzeciw od nakazu zapłaty,
 • jaka powinna być treść sprzeciwu od nakazu zapłaty,
 • w jakich przypadkach sprzeciw wnoszony jest na urzędowym formularzu,
 • do jakiego sądu sprzeciw powinien zostać wniesiony,
 • jakie są skutki wniesienia sprzeciwu.

Kiedy wnosimy sprzeciw?

Sprzeciw od nakazu zapłaty jest środkiem procesowym charakterystycznym dla postępowania upominawczego. Polega ono na tym, że gdy:

 • dochodzisz roszczenia pieniężnego (np. zapłaty za fakturę),
 • twoje roszczenie w ocenie sądu nie jest oczywiście bezzasadne,
 • uzasadnienie twojego pozwu nie budzi wątpliwości co do prawdopodobieństwa zdarzeń w nim opisanych,
 • doręczenia pozwanemu mogą być dokonywane w kraju,

to sąd bądź referendarz sądowy wydają nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym. W nakazie zapłaty nakazuje się pozwanemu, żeby w ciągu dwóch tygodni od doręczenia nakazu zaspokoił roszczenie nim objęte w całości wraz z kosztami albo w tym terminie wniósł sprzeciw.

            W tym miejscu warto zapamiętać, że polskie prawo procesowe przewiduje jeszcze kilka innych przypadków, w których sąd wydaje orzeczenie bez przeprowadzania pełnego postępowania sądowego i bez udziału pozwanego. Jeżeli zatem będąc dłużnikiem otrzymasz z sądu niżej wskazane orzeczenia, pamiętaj że przysługują od nich inne środki odwoławcze, niż sprzeciw, i tak zaskarżenie:

Więcej na temat postępowania upominawczego znajdziesz w artykule pt. Nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym, który został zamieszczony na moim blogu.

Jaka powinna być treść sprzeciwu?

 W sprzeciwi, jeżeli jesteś pozwanym, powinieneś wskazać następujące elementy:

 • czy zaskarżasz nakaz w całości, czy w części ? w tym drugim przypadku należy zaznaczyć w jakiej części nakaz kwestionujesz (np. powyżej kwoty 5.000 zł). Pamiętaj, w części niezaskarżonej nakaz zapłaty uprawomocni się i będzie miał moc prawomocnego wyroku,
 • przedstawić zarzuty, które pod rygorem ich utraty należy zgłosić przed wdaniem się w spór co do istoty sprawy (np. zarzut przedawnienia roszczenia powoda, zarzut potrącenia wierzytelności powoda z twoją wierzytelnością, zarzut niewłaściwości sądu, itp.),
 • wskazać okoliczności faktyczne i dowody na potwierdzenie twoich twierdzeń (np. dowód zapłaty za fakturę objętą pozwem)

Powołując dowody w sprzeciwie od nakazu zapłaty pamiętaj, że sąd może pominąć twierdzenia i dowody zgłoszone później, chyba że uprawdopodobnisz, że nie zgłosiłeś ich w sprzeciwie bez swojej winy lub że uwzględnienie spóźnionych twierdzeń i dowodów nie spowoduje zwłoki w rozpoznaniu sprawy albo że występują inne wyjątkowe okoliczności, przez które dowody i twierdzenia te nie zostały zgłoszone w sprzeciwie.

Kiedy sprzeciw na formularzu?

Jeżeli pozew wniesiono na urzędowym formularzu, wniesienie sprzeciwu wymaga również zachowania tej formy. Służy do tego urzędowy formularz oznaczony ?SP?. Od sprzeciwu nie jest pobierana opłata sądowa.

Do jakiego sądu wnosi się sprzeciw?

 Sprzeciw od nakazu zapłaty wnosisz do sądu, który wydał nakaz zapłaty, a w przypadku nakazu zapłaty wydanego przez referendarza sądowego – do sądu, przed którym wytoczono powództwo. Oznacza to, że wnosisz go do sądu I instancji, nie zaś jak apelację, czy zażalenie do sądu wyższej instancji.

Jaki jest skutek wniesienia sprzeciwu?

Wnoszenie sprzeciwu do sądu I instancji wynika m.in. z faktu, że w razie prawidłowego wniesienia sprzeciwu nakaz zapłaty traci moc, a sędzia wyznacza rozprawę i zarządza doręczenie powodowi sprzeciwu razem z wezwaniem na rozprawę.

Innymi słowy, sprawa będzie rozpoznawana przez sąd w toku zwyczajnego postępowania sądowego. Wydany zaś w sprawie wyrok nie musi być tożsamy z treścią nakazu zapłaty. Sąd po przeprowadzeniu postępowania dowodowego może bowiem oddalić powództwo.

Pozdrawiam

adwokat Iwo Klisz

adwokat Iwo Klisz
Mam na dzieję, że powyższy artykuł wyjaśnił Ci kilka rzeczy. Jeśli tak, to kliknij „Lubię to” lub polub stronę naszej Kancelarii na facebooku (Facebook adwokat Wrocław). Dla Ciebie to tylko „kliknięcie”, a dla mnie to dowód, że moja praca jest przydatna, co daje mi motywację do dalszego pisania :)

Inni czytali również: