ul. Joachima Lelewela 23/7

Wrocław, 53 - 505

+ 71 740 50 00

Obsługa klienta

Pon - Pt: 8:30 - 16:30

Godziny otwarcia

O autorze bloga

adwokat iwo klisz

Jestem adwokatem i wspólnikiem zarządzającym w Kancelarii Klisz i Wspólnicy z Wrocławia oraz liderem zespołu prawników specjalizujących się w prawie umów.

Kancelaria Klisz i Wspólnicy

Biuro we Wrocławiu
ul. Joachima Lelewela 23/7

Biuro w Katowicach
ul. Sobieskiego 27/30

Biuro w Poznaniu
ul. Bóżnicza 1/14

Biuro w Gdańsku
ul. Kartuska 31c/1

Biuro w Warszawie
ul. Zamieniecka 62/64

Biuro w Krakowie
(w przygotowaniu)

tel. 695 560 425
tel. 71 740 50 00

strona www: Kancelaria Klisz i Wspólnicy

e-mail:i.klisz@kancelaria-klisz.pl

Najnowsze posty

Główne tematy:

"Wyjawienie majątku dłużnika"

Wyjawienie majątku dłużnika

Kiedy stosowane jest wyjawienie majątku przez dłużnika?

Prowadzona przez ciebie egzekucja nie przynosi pożądanego rezultatu? Odnosisz wrażenie, że dłużnik ukrywa przed tobą swój majątek? A może zastanawiasz się, w jaki sposób zobowiązać dłużnika do wyjaśnienia majątku? Z niniejszego artykułu dowiesz się:

  • W jakich przypadkach możesz żądać wyjawienia majątku przez dłużnika,
  • Jaka jest procedura wyjawienia majątku,
  • Jakie są konsekwencje dla dłużnika odmowy wyjawienia majątku.

Przypadki wyjawienia majątku

Sąd na wniosek wierzyciela może zobowiązać dłużnika do wyjawienia przez niego swojego majątku, w przypadkach gdy:

  • zajęty w egzekucji majątek dłużnika nie rokuje zaspokojenia egzekwowanych należności,
  • wierzyciel wykaże, że na skutek prowadzonej egzekucji nie uzyskał w pełni zaspokojenia swej należności,
  • wierzyciel uprawdopodobni, że nie uzyska zaspokojenia w pełni swojej należności ze znanego mu majątku albo z przypadających dłużnikowi bieżących świadczeń periodycznych za okres sześciu miesięcy,
  • wierzyciel po uzyskaniu tytułu wykonawczego wezwał dłużnika do zapłaty stwierdzonej nim należności listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, a dłużnik nie spełnił świadczenia w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania do zapłaty.

Wyjawienie majątku polega na tym, że dłużnik zobowiązany jest do złożenia sądowi:

  • wykazu majątku z wymienieniem rzeczy i miejsca, gdzie się znajdują, przypadających mu wierzytelności i innych praw majątkowych lub informacji o odpłatnych i nieodpłatnych czynnościach prawnych, których przedmiotem jest rzecz lub prawo o wartości przekraczającej w dniu dokonania tych czynności wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę, dokonanych na rzecz osób trzecich, w pięcioletnim okresie poprzedzającym wszczęcie egzekucji, w wyniku których stał się niewypłacalny albo stał się niewypłacalny w wyższym stopniu niż był przed dokonaniem czynności,
  • przyrzeczenia według ustalonej roty, którego złamanie traktowane jest na równi z popełnieniem przestępstwa składania fałszywych zeznań.

W przypadku, gdy twój dłużnik jest osobą ubezwłasnowolnioną albo niepełnoletnią, bądź z innych przyczyn nie ma zdolności procesowej, wykaz i przyrzeczenie obowiązany jest złożyć jego przedstawiciel ustawowy.

Procedura

Aby sąd zobowiązał dłużnika do wyjawienia jego majątku, wierzyciel musi wystąpić do niego ze stosownym wnioskiem. Wniosek taki składa się w sądzie właściwości ogólnej dłużnika. Do wniosku natomiast należy dołączyć odpis protokołu zajęcia lub inne dokumenty uzasadniające obowiązek wyjawienia majątku, a jeżeli wniosek złożono przed wszczęciem egzekucji, także tytuł wykonawczy.

Sąd po wpłynięciu wniosku wyznacza rozprawę, na którą wzywa obie strony. Jeżeli stawią się, sąd wysłuchuje każdą z nich. Nieobecność stron nie tamuje jednakże rozpoznania wniosku. Jeżeli na rozprawę stawi się dłużnik sąd odbierze od niego wykaz i przyrzeczenie. W uzasadnionych wypadkach sąd może wyznaczyć dłużnikowi termin nie dłuższy niż tydzień na wykonanie tego obowiązku. Co prawda, na postanowienie sądu w przedmiocie wyjawienia majątku przysługuje zażalenie. Niemniej, wniesienie zażalenia nie tamuje wykonania postanowienia o wyjawieniu majątku.

Jeżeli dłużnik bez usprawiedliwionej przyczyny nie stawił się do sądu w celu złożenia wykazu lub przyrzeczenia albo stawiwszy się wykazu nie złoży lub odmówi odpowiedzi na zadane mu pytanie albo odmówi złożenia przyrzeczenia, sąd może skazać go na grzywnę lub nakazać przymusowe doprowadzenie oraz może zastosować areszt nieprzekraczający miesiąca. Co ważne, na postanowienie sądu w przedmiocie skazania na grzywnę oraz orzeczenie aresztu przysługuje zażalenie.

Ponowny wykaz majątku

Dłużnik, który złożył przyrzeczenie lub do którego zastosowano środki przymusu, obowiązany jest do złożenia nowego wykazu i przyrzeczenia na żądanie tego samego lub innego wierzyciela, gdy od złożenia przyrzeczenia lub wyczerpania środków przymusu upłynął okres jednego roku.

Pozdrawiam

adwokat Iwo Klisz

adwokat Iwo Klisz
Mam na dzieję, że powyższy artykuł wyjaśnił Ci kilka rzeczy. Jeśli tak, to kliknij „Lubię to” lub polub stronę naszej Kancelarii na facebooku (Facebook adwokat Wrocław). Dla Ciebie to tylko „kliknięcie”, a dla mnie to dowód, że moja praca jest przydatna, co daje mi motywację do dalszego pisania :)

Inni czytali również: