Sprzeciw od nakazu zapłaty

Sprzeciw od nakazu zapłaty

Czym jest sprzeciw od nakazu zapłaty?

Nie wiesz jak zaskarżyć otrzymany z sądu nakaz zapłaty? Zastanawiasz się, czy sprzeciw należy wnieść na formularzu? A może nie masz wiedzy w jaki sposób prawidłowo skonstruować sprzeciw, do jakiego sądu oraz w jakim terminie należy go wnieść? Artykuł, który obecnie czytasz poświęcony został następującym zagadnieniom:

 • kiedy pozwany wnosi sprzeciw od nakazu zapłaty,
 • jaka powinna być treść sprzeciwu od nakazu zapłaty,
 • w jakich przypadkach sprzeciw wnoszony jest na urzędowym formularzu,
 • do jakiego sądu sprzeciw powinien zostać wniesiony,
 • jakie są skutki wniesienia sprzeciwu.

Kiedy wnosimy sprzeciw?

Sprzeciw od nakazu zapłaty jest środkiem procesowym charakterystycznym dla postępowania upominawczego. Polega ono na tym, że gdy:

 • dochodzisz roszczenia pieniężnego (np. zapłaty za fakturę),
 • twoje roszczenie w ocenie sądu nie jest oczywiście bezzasadne,
 • uzasadnienie twojego pozwu nie budzi wątpliwości co do prawdopodobieństwa zdarzeń w nim opisanych,
 • doręczenia pozwanemu mogą być dokonywane w kraju,

to sąd bądź referendarz sądowy wydają nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym. W nakazie zapłaty nakazuje się pozwanemu, żeby w ciągu dwóch tygodni od doręczenia nakazu zaspokoił roszczenie nim objęte w całości wraz z kosztami albo w tym terminie wniósł sprzeciw.

            W tym miejscu warto zapamiętać, że polskie prawo procesowe przewiduje jeszcze kilka innych przypadków, w których sąd wydaje orzeczenie bez przeprowadzania pełnego postępowania sądowego i bez udziału pozwanego. Jeżeli zatem będąc dłużnikiem otrzymasz z sądu niżej wskazane orzeczenia, pamiętaj że przysługują od nich inne środki odwoławcze, niż sprzeciw, i tak zaskarżenie:

Więcej na temat postępowania upominawczego znajdziesz w artykule pt. Nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym, który został zamieszczony na moim blogu.

Jaka powinna być treść sprzeciwu?

 W sprzeciwi, jeżeli jesteś pozwanym, powinieneś wskazać następujące elementy:

 • czy zaskarżasz nakaz w całości, czy w części – w tym drugim przypadku należy zaznaczyć w jakiej części nakaz kwestionujesz (np. powyżej kwoty 5.000 zł). Pamiętaj, w części niezaskarżonej nakaz zapłaty uprawomocni się i będzie miał moc prawomocnego wyroku,
 • przedstawić zarzuty, które pod rygorem ich utraty należy zgłosić przed wdaniem się w spór co do istoty sprawy (np. zarzut przedawnienia roszczenia powoda, zarzut potrącenia wierzytelności powoda z twoją wierzytelnością, zarzut niewłaściwości sądu, itp.),
 • wskazać okoliczności faktyczne i dowody na potwierdzenie twoich twierdzeń (np. dowód zapłaty za fakturę objętą pozwem)

Powołując dowody w sprzeciwie od nakazu zapłaty pamiętaj, że sąd może pominąć twierdzenia i dowody zgłoszone później, chyba że uprawdopodobnisz, że nie zgłosiłeś ich w sprzeciwie bez swojej winy lub że uwzględnienie spóźnionych twierdzeń i dowodów nie spowoduje zwłoki w rozpoznaniu sprawy albo że występują inne wyjątkowe okoliczności, przez które dowody i twierdzenia te nie zostały zgłoszone w sprzeciwie.

Kiedy sprzeciw na formularzu?

Jeżeli pozew wniesiono na urzędowym formularzu, wniesienie sprzeciwu wymaga również zachowania tej formy. Służy do tego urzędowy formularz oznaczony „SP”. Od sprzeciwu nie jest pobierana opłata sądowa.

Do jakiego sądu wnosi się sprzeciw?

 Sprzeciw od nakazu zapłaty wnosisz do sądu, który wydał nakaz zapłaty, a w przypadku nakazu zapłaty wydanego przez referendarza sądowego – do sądu, przed którym wytoczono powództwo. Oznacza to, że wnosisz go do sądu I instancji, nie zaś jak apelację, czy zażalenie do sądu wyższej instancji.

Jaki jest skutek wniesienia sprzeciwu?

Wnoszenie sprzeciwu do sądu I instancji wynika m.in. z faktu, że w razie prawidłowego wniesienia sprzeciwu nakaz zapłaty traci moc, a sędzia wyznacza rozprawę i zarządza doręczenie powodowi sprzeciwu razem z wezwaniem na rozprawę.

Innymi słowy, sprawa będzie rozpoznawana przez sąd w toku zwyczajnego postępowania sądowego. Wydany zaś w sprawie wyrok nie musi być tożsamy z treścią nakazu zapłaty. Sąd po przeprowadzeniu postępowania dowodowego może bowiem oddalić powództwo.

Pozdrawiamy
Zespół Prawa Kontraktów Handlowych
Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Klisz i Wspólnicy

Jeżeli zainteresował Cię artykuł, kliknij „Lubię to” lub polub naszą stronę na facebooku (Facebook adwokat Wrocław). To, że artykuł Ci się spodobał do dla nas bardzo ważną wskazówką, a także mocną dawką motywacji do dalszego pisania. Dziękuję i życzę Ci miłego dnia.


kancelaria prawa gospodarczego


Jeśli szukasz płatnej pomocy prawnej adwokata specjalisty z zakresu prawa kontraktów handlowych, umów i dochodzenia wierzytelności, wpisz poniżej swój numer telefonu. Skontaktujemy się z Tobą i wyjaśnimy co możemy zrobić dla Ciebie lub Twojej Firmy i jak wyglądają zasady i koszty współpracy z naszą Kancelarią.

Zostaw komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Top