ul. Joachima Lelewela 23/7

Wrocław, 53 - 505

+ 71 740 50 00

Obsługa klienta

Pon - Pt: 8:30 - 16:30

Godziny otwarcia

Blog adwokata Iwo Klisz z Wrocławia

Wszystko co powinieneś wiedzieć Zanim podpiszesz umowę

"Wezwanie do zapłaty – wzór"

wezwanie do zapłaty wzór

Wrocław, dnia ???????????.

 

ABC spółka z ograniczoną odpowiedzialności

ul. Parkowa 1/3b

52 ? 231 Wrocław

 

Ostateczne przed sądowe wezwanie do zapłaty

Niniejszym wzywam do zapłaty kwoty 15 000, 00 PLN (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100) wraz z odsetkami liczonymi od dnia wymagalności tj ???., które na dzień sporządzenia niniejszego wezwania wynoszą 636, 23 PLN (słownie sześćset trzydzieści sześć złotych 23/100)

Powyższa kwota stanowi należne mi wynagrodzenie z tytułu realizacji umowy z dnia ?, której wykonanie zostało potwierdzone protokołem zdawczo ? odbiorczym podpisanym przez przedstawiciela Spółki.

Wskazaną kwotę należy wpłacić na n/w rachunek bankowy w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego pisma.

Nr rach. 00 0000 0000 0000 0000 0000 0000

Uprzedzam, że brak płatności w powyżej wskazanym terminie spowoduje podjęcie przeze mnie środków zmierzających do przymusowego dochodzenia tej wierzytelności na drodze postępowania sądowego, co spowoduje dodatkowe obciążenie dłużnika kosztami sądowymi w wysokości 5 % powyżej wskazanej kwoty, kosztami postępowania komorniczego w wysokości co najmniej od 8 do 15 % powyżej wskazanej kwoty oraz kosztami zastępstwa adwokackiego w tych postępowaniach.

Informuję także, że w przypadku braku płatności podejmę kroki zmierzające do umieszczenia spółki w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych (RDN) prowadzonym na podstawie ustawy z 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

z poważaniem Twój podpis


 

Pozdrawiam

adwokat Iwo Klisz

adwokat Iwo Klisz

Mam na dzieję, że powyższy artykuł wyjaśnił Ci kilka rzeczy. Jeśli tak, to kliknij „Lubię to” lub polub stronę naszej Kancelarii na facebooku (Facebook adwokat Wrocław).

Dla Ciebie to tylko „kliknięcie”, a dla mnie to dowód, że moja praca jest przydatna, co daje mi motywację do dalszego pisania :)

Inni czytali również: