zadatek

Zadatek

Co to jest zadatek?

Zadatek – rozumiany jako określone postanowienie umowne – jest bardzo popularną instytucją wykorzystywaną w różnego rodzaju umowach.

Regulacja prawna dotycząca zadatku polega na tym, że (co do zasady) przy zawarciu, a przed wykonaniem umowy jedna ze stron wręcza drugiej określoną kwotę pieniężną (lub określoną ilość rzeczy określonych co do gatunku – np. 10 kilogramów jabłek). W wypadku, gdy jedna ze stron nie wykona umowy, druga będzie mogła od umowy odstąpić i zachować zadatek, a jeśli sama go dała, żądać zwrotu jego dwukrotności.

Istotne jest to, że wprowadzenie do umowy zadatku pozwala na łatwe skorzystanie z prawa odstąpienia od umowy. Strona, której kontrahent nie wykonał umowy, może – bez wyznaczania mu dodatkowego terminu na spełnienie świadczenia – doprowadzić do wygaśnięcia kontraktu. Dzięki temu nie będzie musiała wykonywać tego, do czego zobowiązała się w ramach umowy i zdobędzie możliwość uzyskania tego, co chciała osiągnąć zawierając umowę, w ramach kontraktu z innym kontrahentem.

Uprawnienie do odstąpienia od umowy oznacza, że jedna ze stron może bez pytania drugiej strony o zgodę – a zatem jednostronnie – doprowadzić do wygaśnięcia umowy. To czy strona skorzysta z tego uprawnienia czy nie, pozostaje tylko i wyłącznie w gestii strony, która to uprawnienie uzyskała. Nie jest zatem tak, że strona jest zobowiązana do odstąpienia od umowy. Wykonanie tego uprawnienia zależy tylko od jej decyzji.

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy, to nic innego, niż przekazanie drugiej stronie informacji, że zamierza się skorzystać z uprawnienia do odstąpienia od umowy. Należy pamiętać, że w przypadku gdy umowa została zawarta na piśmie, lub bardziej zaawansowanej formie (w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym, w formie pisemnej z datą pewną lub w formie aktu notarialnego) to oświadczenie o odstąpieniu od umowy musi być złożone co najmniej w formie pisemnej.

Zadatek ma zatem na celu z jednej strony wzmocnienie umowy, bo dyscyplinuje każdą ze stron do prawidłowego wykonania umowy (w wypadku niewykonania umowy zadatek przepada lub należy zwrócić jego dwukrotność). Z drugiej strony zastrzeżenie zadatku pozwala na szybkie i jednostronne rozwiązanie umowy i poszukanie zaspokojenia swoich interesów w ramach kontraktu zawartego z innym kontrahentem. W tym przypadku strona, która skorzystała z uprawnienia do odstąpienia od umowy zyskuje zryczałtowane odszkodowanie w postaci zadatku, który otrzymała lub też zyskuje uprawnienie do dochodzenia od drugiej strony dwukrotności zadatku, który sama wręczyła.

adwokat Iwo Klisz

Kancelaria adwokacka Wrocław

Jeżeli zainteresował Cię artykuł, kliknij „Lubię to” lub polub moją stronę na facebooku (Facebook adwokat Wrocław).

Zostaw komentarz

Top