ul. Joachima Lelewela 23/7

Wrocław, 53 - 505

+ 71 740 50 00

Obsługa klienta

Pon - Pt: 8:30 - 16:30

Godziny otwarcia

O autorze bloga

adwokat iwo klisz

Jestem adwokatem i wspólnikiem zarządzającym w Kancelarii Klisz i Wspólnicy z Wrocławia oraz liderem zespołu prawników specjalizujących się w prawie umów.

Kancelaria Klisz i Wspólnicy

Biuro we Wrocławiu
ul. Joachima Lelewela 23/7

Biuro w Katowicach
ul. Sobieskiego 27/30

Biuro w Poznaniu
ul. Bóżnicza 1/14

Biuro w Gdańsku
ul. Kartuska 31c/1

Biuro w Warszawie
ul. Zamieniecka 62/64

Biuro w Krakowie
(w przygotowaniu)

tel. 695 560 425
tel. 71 740 50 00

strona www: Kancelaria Klisz i Wspólnicy

e-mail:i.klisz@kancelaria-klisz.pl

Najnowsze posty

Główne tematy:

"Zarzuty od nakazu zapłaty"

Zarzuty od nakazu zapłaty

Kiedy i w jaki sposób wnosimy zarzuty od nakazu zapłaty?

Otrzymałeś nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym i chcesz go zaskarżyć? Zastanawiasz się, czy jak pozwany wniesienie zarzuty, to nakaz zapłaty upadnie? Nie wiesz do jakiego sądu i w jakim terminie wnieść zarzuty od nakazu zapłaty? Potrzebujesz pomocy w obliczeniu opłaty sądowej od zarzutów? Z mojego artykułu dowiesz się:

 • kiedy pozwany wnosi zarzuty od nakazu zapłaty,
 • jaka powinna być treść zarzutów od nakazu zapłaty,
 • do jakiego sądu i w jakiej formie należy wnieść zarzuty od nakazu zapłaty,
 • czy od zarzutów należy uiścić opłatę sądową,
 • jakie są skutki wniesienia zarzutów.

Kiedy wnosimy zarzuty od nakazu zapłaty?

Zarzuty od nakazu zapłaty są środkiem procesowym charakterystycznym dla postępowania nakazowego.

O postępowaniu nakazowym pisałem w innym miejscu. Przeczytaj: Nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym.

W skrócie postępowanie nakazowe polega na tym, że gdy:

 • dochodzisz roszczenia pieniężnego (np. zapłaty za fakturę) albo świadczenia innych rzeczy zamiennych (np. wydania 1 tony pszenicy),
 • okoliczności uzasadniające twoje żądanie są udowodnione dołączonym do pozwu dokumentami, o których mowa poniżej,

to sąd wydają nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym. W nakazie zapłaty nakazuje się pozwanemu, żeby w ciągu dwóch tygodni od doręczenia nakazu zaspokoił roszczenie nim objęte w całości wraz z kosztami albo w tym terminie wniósł zarzuty.

Do udowodnienia roszczenia w postępowaniu nakazowym niezbędne jest załączenie do pozwu co najmniej jednego z następujących dokumentów stwierdzających roszczenie:

 • dokumentu urzędowego,
 • zaakceptowanego przez dłużnika rachunkiem (także fakturą),
 • wezwania dłużnika do zapłaty i pisemnego oświadczeniem dłużnika o uznaniu długu,
 • zaakceptowanego przez dłużnika żądaniem zapłaty, zwróconego przez bank i niezapłaconego z powodu braku środków na rachunku bankowym,
 • weksla, czeku, warrantu lub rewersu należycie wypełnionego, których prawdziwość i treść nie nasuwają wątpliwości,
 • umowy, dowodu spełnienia wzajemnego świadczenia niepieniężnego, dowodu doręczenia dłużnikowi faktury lub rachunku, jeżeli dochodzisz należności zapłaty świadczenia pieniężnego (np. zapłaty za dostarczony przez ciebie towar lub wykonaną usługę).

Jaka powinna być treść zarzutów od nakazu zapłaty?

W zarzutach od nakazu zapłaty, jeżeli jesteś pozwanym, powinieneś wskazać następujące elementy:

 • czy zaskarżasz nakaz w całości, czy w części ? w tym drugim przypadku należy zaznaczyć w jakiej części nakaz kwestionujesz (np. powyżej kwoty 5.000 zł). Pamiętaj, w części niezaskarżonej nakaz zapłaty uprawomocni się i będzie miał moc prawomocnego wyroku,
 • przedstawić zarzuty, które pod rygorem ich utraty należy zgłosić przed wdaniem się w spór co do istoty sprawy (np. zarzut przedawnienia roszczenia powoda, zarzut potrącenia wierzytelności powoda z twoją wierzytelnością, zarzut niewłaściwości sądu, itp.),
 • wskazać okoliczności faktyczne i dowody na potwierdzenie twoich twierdzeń (np. dowód zapłaty za fakturę objętą pozwem)

Powołując dowody w zarzutach od nakazu zapłaty pamiętaj, że sąd może pominąć twierdzenia i dowody zgłoszone później, chyba że uprawdopodobnisz, że nie zgłosiłeś ich w zarzutach bez swojej winy lub że uwzględnienie spóźnionych twierdzeń i dowodów nie spowoduje zwłoki w rozpoznaniu sprawy albo że występują inne wyjątkowe okoliczności, przez które dowody i twierdzenia te nie zostały zgłoszone w zarzutach.

Opłata sądowa od zarzutów od nakazu zapłaty

Inaczej niż w przypadku sprzeciwu od nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu upominawczym, wniesienie zarzutów obarczone jest koniecznością uiszczenia opłaty sądowej. Opłata ta wynosi trzy czwarte opłaty sądowej należnej od pozwu.

Celem określenia właściwej wysokości opłaty powinieneś zatem zweryfikować jaka opłata sądowa była należna od pozwu oraz pomnożyć ją przez 0,75 (75%). Pamiętaj przy tym, że:

 • opłatę sądową należy zaokrąglić do pełnych złotych w górę,
 • opłata sądowa nie może być mniejsza niż 30 zł.

Najczęstszym rodzajem opłaty sądowej pobieranej od pozwu jest opłata stosunkowa w wysokości 5% wartości przedmiotu sporu. Wnosząc opłatę sądową od zarzutów od nakazu zapłaty, powinieneś uiścić ? tej kwoty, z uwzględnieniem ww. zasad zaokrąglania i minimalnej opłaty.

Do jakiego sądu wnosi się zarzuty od nakazu zapłaty?

Zarzuty od nakazu zapłaty wnosisz do sądu, który wydał nakaz zapłaty, Oznacza to, że wnosisz go do sądu I instancji, nie zaś jak apelację, czy zażalenie do sądu wyższej instancji. Od wyroku sądu I instancji przysługuje apelacja.

Pamiętaj także, że jeżeli pozew wniesiono na urzędowym formularzu, wniesienie zarzutów wymaga również zachowania tej formy. Służy do tego urzędowy formularz oznaczony ?SP?.

Jaki jest skutek wniesienia zarzutów od nakazu zapłaty?

I w tym zakresie zarzuty od nakazu zapłaty różnią się od sprzeciwu. Wniesienie zarzutów nie powoduje utraty mocy przez sam nakaz zapłaty. Sąd przechodzi jednakże do merytorycznego rozpoznania sprawy i po przeprowadzeniu postępowania dowodowego wydaje wyrok.

Pozdrawiam

adwokat Iwo Klisz

adwokat Iwo Klisz
Mam na dzieję, że powyższy artykuł wyjaśnił Ci kilka rzeczy. Jeśli tak, to kliknij „Lubię to” lub polub stronę naszej Kancelarii na facebooku (Facebook adwokat Wrocław). Dla Ciebie to tylko „kliknięcie”, a dla mnie to dowód, że moja praca jest przydatna, co daje mi motywację do dalszego pisania :)

Inni czytali również: